Renditingimused

1. LEPINGU OBJEKT

1.1.Rendileandja annab ja rentnik võtab rendile lepingu lisas märgitud esemed, edaspidi vara:
1.2. Vara vastuvõtmise hetkest (vara vastuvõtmis-üleandmise akti allakirjutamise päev) läheb rentnikule üle vara kasutusvaldus, juhusliku hävimise riisiko ja suurema ohu allika valdaja vastutus.
1.3. Kirjalikus vara üleandmis-vastuvõtu aktis sätestatakse vara komplektsus ja kasutamise eesmärk ning fikseeritakse vastuvõtmisel ilmnenud varal esinevad puudused. Vastav akt on lepingu lahutamatuks lisaks.

2. RENTNIKU ÕIGUSED

2.1. Vara kasutamisel rentniku poolt vastavalt lepingu tingimustele saadud tulu kuulub rentnikule.
2.2. Rentnikul on õigus vara välja nõuda mistahes ebaseaduslikust valdusest, nõuda vara kasutamise takistuste kõrvaldamist ja kahju hüvitamist, mida on varale tekitanud kolmandad isikud.
2.3. Rentnik on õigustatud kaitsma renditud vara igasuguste rikkumiste või valduste äravõtmise vastu, rakendada omaabi, otsimisõigust või kohtulikku kaitset.

3. RENTNIKU KOHUSTUSED

3.1. Rentnik kohustub tähtaegselt ja kohaselt täitma kõiki lepinguga sätestatud tingimusi ja lepingust tulenevaid kohustusi ning vastutab nende täitmise eest Eesti Vabariigi seadusandlusega ja lepinguga kehtestatud ulatuses ja korras. Rentnik on kohustatud tasuma renti ja muid maksmisele kuuluvaid summasid õigeaegselt.
3.2. Rentnik kohustub kasutama vara säästlikult ja heaperemehelikult kooskõlas vara tehnilises dokumentatsioonis (kasutusjuhendis) ettenähtud otstarbega ning hoolikalt jälgima muid vara valmistajatehase, rendileandja poolsetest vara tehnilise hooldamise, kasutamise ja ekspluateerimise eeskirjadest tulenevaid nõudeid.
3.3. Rentniku poolt lepingu punktis 3.2. nimetatud nõuete rikkumisel on rendileandja õigustatud nõudma rentnikult hüvitist vastavalt tekitatud rikke suurusele.
3.4. Rentnik on kohustatud hoidma vara korras ja tasuma kõik vara kasutamise käigus tekkivad kulud, mis on tekkinud rentniku poolsete lepingujärgsete kohustuste mittenõuetekohase täitmisega.
3.5. Rentnik on kohustatud koheselt informeerima rendileandjat kui vara läheb kaotsi, kahjustub, hävib osaliselt või täielikult.
3.6. Renditud vara hävinemisel või kadumisel on rentnik kohustatud hüvitama rendileandjale asemele ostetava uue seadme hinna.
3.7. Rentnikul ei ole õigust iseseisvalt ilma rendileandja loata teha ise või tellida teistelt isikutelt riknenud vara remonti.
3.8. Seade tuleb rendileandjale tagastada puhastatult.

4. RENDILEANDJA ÕIGUSED

4.1. Rendileandjal on õigus igal ajal kas otse või läbi kolmandate isikute kontrollida ja vaadata üle vara seisukorda ning teha rentnikule kohustuslikke ettekirjutusi.
4.2. Juhul, kui vara kontrollimise vajaduse põhjustas rentniku poolne lepingu tingimuste mittetäitmine või mittekohane täitmine, kohustub rentnik vastuvaidlematult ja täielikult tasuma kõik rendileandja poolt kontrollimisega seotud põhjendatud kulutused.
4.3. Rendileandjal on õigus nõuda vara välja mistahes ebaseaduslikust valdusest, nõuda vara kasutamise takistuste kõrvaldamist ja kahju hüvitamist, mida on varale tekitanud teised isikud, sealhulgas rentnik.
4.4. Rendileandjal on õigus saada renditasu ja muid maksmisele kuuluvaid summasid kooskõlas kehtiva seadusandlusega, lepinguga ja selle lisadega.
4.5. Rendileandja ei vastuta tuleohutuseeskirjade ja muude kohustuslike ettekirjutuste järgimise eest renditud vara kasutamisel rentniku poolt, samuti kahjude eest, mis võivad renditud vara kasutamisel tekkida rentnikule või kolmandale isikule.

5. RENDILEANDJA KOHUSTUSED

5.1. Rendileandja kohustub renditava vara rentnikule üle andma vastavalt lepingu punktile 1.3.
5.2. Rendileandja kohustub tutvustama rentnikule kuidas vara kasutada.
5.3. Rendileandja kohustub teostama varale korrapärast hooldust.

6. RENT JA ARVELDUSTE KORD

6.1. Rentnik on kohustatud tasuma renditava vara eest renti, kuni tehnika
tagastamiseni. Hind sisaldab 20% käibemaksu. Renditasu arvestamist alustatakse lepingule allakirjutamise
hetkest.
6.2. Rentniku kohustuste täitmise päevaks loetakse tema poolt tehtud maksete laekumise päeva rendileandja arveldusarvele.
6.3. Kui maksetähtpäev langeb puhkepäevale, siis loetakse lepingu makse tähtaeg saabunuks sellele järgneval pangapäeval.
6.4. Rendileandjal on õigus nõuda viivist õigeaegselt tasumata rendisummalt 0,5% kalendripäevas. Viivise arvestamist alustatakse maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse vastavate summade tasumisel.
6.5. Renditasu ei sisalda seadmetele vajaliku energia maksumust ega kulutusi hooldusele, kui selles ei ole eraldi kirjalikult kokku lepitud.
6.6. Renditud vara transportimise kulud ei sisaldu renditasus.

7. TAGATISED

7.1. Vara kuulub rendileandjale omandiõiguse alusel ning rendileandja kinnitab, et kolmandatel isikutel ei ole varale mingeid õigusi.
7.2. Vara omandiõiguse üleminekul teisele juriidilisele- või üksikisikule säilitab leping juriidilise jõu ning on lepingujärgsete rendileandja õiguste ja kohustustega siduv vara uute omanike suhtes.
7.3. Pooled omavad Eesti Vabariigi seaduste järgi õigusvõimet teostada endale lepinguga võetud kohustusi.
7.4. Leping loob poolte suhtes seaduslikud, kehtivad ja siduvad kohustused tagamaks lepingutingimuste kohase ja täieliku täitmise.
7.5. Rentnik tagab endale võetud lepingu alusel enesele võetud kohustuste täitmise (maksujõulisuse) kogu endale kuuluva varaga.
7.6. Rendileandjal on õigus nõuda seadme eest tagatisraha, mis pärast seadme tagastamist tagastatakse rentnikule.

8. RENTNIKU VASTUTUS VARA SÄILIMISE EEST JA SANKTSIOONID

8.1. Rentnik kannab täielikku ja tingimusteta vastutust vara säilimise eest kuni lepingu lõppemiseni või ennetähtaegse lõpetamiseni.
8.2. Vara hävimine, kaotsiminek või kahjustumine rentnikust mitteoleneval või tema poolt mittekontrollitavatel põhjustel ei vähenda ega vabasta rentnikku lepingus toodud kohustustest.
8.3. Juhul kui vara väljub rentniku kasutusest tahtevastaselt on ta kohustatud informeerima viivitamatult rendileandjat.
8.4. Rendilepingu lõpetamisel rentniku poolsete kohustuste täitmata jätmise, mittenõuetekohase täitmise korral tasub rentnik leppetrahvi kahe kordselt lepingus määratud summa ulatuses.
8.5. Rentnik on kohustatud lepingu lõppemisele või lõpetamisele järgneval päeval rendileandjale vara üle andma.
8.6. Rentnik kannab täielikku varalist vastutust lepingu täitmata jätmise või mittekohase täitmisega rendileandjale või kolmandale isikule tekitatud kahju faktilises ulatuses ja rendileandjale saamata jäänud tulu eest.
8.7. Pooled ei vastuta teisele poolele tekitatud varalise kahju eest, mis on tingitud vääramatu jõu asjaoludest, mis takistavad lepingu täitmist ja mis ei ole tekkinud poolte otsese või kaudse tegevuse või tegevusetuse tagajärjel ning mida pooled ei näinud ega võinud ette näha lepingu sõlmimisel.